Privacybeleid

Privacybeleid Leerbouwen

Als bedrijf gaan we vertrouwelijk met uw privacy en uw gegevens om. Om dit te waarborgen hebben wij hiervoor een beleid opgesteld. Deze kunt u hieronder terugvinden.

 

Versie 2.1 mei 2020

 

Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken van gegevens en inlichtingen en de verplichting tot geheimhouding in het kader van de dienstverlening van Leerbouwen;

 

Artikel 1 Definities/begripsbepalingen  In dit reglement wordt verstaan onder:

  • – de wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;  • –  persoonsgegeven: elk gegeven over een herkenbaar persoon;  • –  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen rond  persoonsgegevens. Daaronder bedoelen we in elk geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;  • –  bestand: een geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;  • –  verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  • –  bewerker: degene die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;  • –  betrokkene: degene over wie een persoonsgegeven gaat;  • –  derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig  persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker  gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;  • –  ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;  • –  toestemming van de betrokkene: elke vrije wilsuiting waarmee de betrokkene  aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;  • –  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;  • –  verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Bereik  1. Dit reglement geldt voor de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het geldt ook voor niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.  2. Dit reglement geldt voor Leerbouwen en gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en externen.         Artikel 3 Doel  Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelen.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid  1. Leerbouwen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens.  2. Leerbouwen zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.  3. Leerbouwen is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement.

 

Artikel 5 Rechtmatige verwerking 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.  2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.  5. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien, de betrokkene    • voor de verwerking zijn schriftelijke toestemming heeft verleend;  • de gegevensverwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst  waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met  betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst;  • de gegevensverwerking nodig is om een wettelijke verplichting van Leerbouwen na te komen. • de gegevensverwerking nodig is in verband met een vitaal belang van  betrokkene;  • de gegevensverwerking nodig is vanwege een belang van Leerbouwen of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat. 1. Ieder die handelt onder het gezag van Leerbouwen verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van Leerbouwen, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.  2. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die zich hebben verplicht tot geheimhouding.

 

Artikel 6 Verwerking van persoonsgegevens 1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van Leerbouwen voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van Leerbouwen nodig is.  2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.                 Artikel 7 Bijzondere persoonsgegevens De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve als de wet dit bepaalt.

 

Artikel 8. Gegevensverwerving  Gegevens verkregen bij betrokkene  1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt Leerbouwen de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:  –  zijn identiteit;  –  het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.  2. Leerbouwen verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.    3. Gegevens elders verkregen. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt Leerbouwen de betrokkene mede:  –  zijn identiteit;  –  het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. Het moment waarop dat moet gebeuren is:  –   het moment dat Leerbouwen de gegevens vastlegt of als Leerbouwen de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te  verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.

 

Artikel 9. Recht op inzage  1. De betrokkene heeft het recht verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben in te zien.  2. Leerbouwen deelt eenieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.  3. Als dat het geval is, verstrekt Leerbouwen de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.  4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet Leerbouwen aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.  5. Leerbouwen kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:  o –  de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  o –  de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 10 Recht op correctie, aanvulling, verwijdering  1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Leerbouwen over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.  2. Een betrokkene kan vragen om verwijdering van zijn persoonsgegevens in verband met zijn recht om vergeten te worden.

  1. Leerbouwen deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. 4. Leerbouwen draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Artikel 11 Recht op verkrijging van persoonsgegevens (portabiliteit)  Betrokkenen hebben het recht de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt aan een bedrijf, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verkrijgen, opdat ze die gegevens zelf kunnen opslaan of aan een ander bedrijf kunnen overdragen.

 

Artikel 12 Bewaren van gegevens  1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.  2. Leerbouwen verwijdert persoonsgegevens in principe 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening, alle tot de persoon te herleiden gegevens, behalve als de wet een ander termijn aangeeft.  3. Gegevens van niet-medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.  4. Als de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.  5. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat  § –  het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;  § –  het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of  § –  indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

Artikel 13 Beveiliging 
  Leerbouwen draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens.

 

Artikel 14 Afhandelen incidenten en de Meldplicht datalekken 
 Leerbouwen stelt conform de Meldplicht datalekken de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 15 Klachtenregeling  Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:  –  De betrokken manager van Leerbouwen (zie ook  klachtenreglement Leerbouwen); De rechter, het Autoriteit persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in  het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

 

Artikel 16 Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift  1. Dit reglement is treedt in werking per 20-05-2018 en vervangt hiermee het bestaande  reglement.  2. Dit reglement is bij Leerbouwen in te zien en staat op de site van Leerbouwen. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

 

Artikel 17 Onvoorzien In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Leerbouwen, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement

050 211 52 03