Klachten

Klachten

Wij doen uiteraard ons best om de kwaliteit te realiseren die u van ons mag
verwachten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht schriftelijk
bij ons indienen.

Per e-mail:
info@leerbouwen.nl

Per brief naar:
Leerbouwen
T.a.v. de directie
Euvelgunnerweg 25-A
9723 CV Groningen

Uw klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Na het indienen van uw klacht
ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar uw
klacht zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 15 werkdagen, naar tevredenheid op
te lossen. Lees meer in onze klachtenprocedure.

Beroepsmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u
uw bezwaar indienen bij de geschillencommissie van het NRTO.

De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen. Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal. Voor meer informatie over de kosten, die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie verwijzen wij u graag naar de website van de Geschillencommissie.

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie dan kunt u contact opnemen met: 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

Algemene Klachtenregeling Leerbouwen