Duaal werkt!

Joke vd Sluis 8-7-2024

Een gecombineerd traject van taalverwerving en (arbeids-) participatie.

GAP Academy & Leerbouwen heeft als doel ‘het oplossen van het vaktechnisch personeelstekort door kennis overdracht’. Dit doen we onder andere door testen en opleidingstrajecten aan te bieden aan werkzoekenden om hen inzetbaar te maken met als resultaat duurzame arbeidsparticipatie. Voor nieuwkomers geldt echter wanneer men de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, de kans kleiner is bij het vinden van werk. Om het probleem van arbeidsparticipatie voor nieuwkomers aan te pakken, is het derhalve zaak om de taalvaardigheid te vergroten.

In de reguliere trajecten van de opleidingsbedrijven is het lesprogramma met name gericht op het aanleren van vakkennis en praktische vaardigheden. Echter bij nieuwkomers/anderstaligen zijn er daarnaast ook leerdoelen met betrekking tot het communiceren op de werkvloer, kennis van de Nederlandse bedrijfscultuur, vakjargon en sociale en werknemersvaardigheden. Dit zijn factoren om de reguliere opleidingstrajecten met succes te kunnen afronden en de kansen op arbeidsparticipatie te vergroten.

Het doel van de inburgering/taalverwerving is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Taalvaardigheid blijkt vaak een belemmering om dit te realiseren. Uit ervaringen van andere initiatieven is gebleken dat taalverwerving en het in de praktijk brengen van de taal de taalvaardigheid bevorderd. Vanuit de nieuwe Wet Inburgering worden derhalve duale trajecten aangemoedigd. Wij willen samen met de gemeenten/opdrachtgevers hier invulling aan geven. De GAP Academy & Leerbouwen heeft een duaal traject opgezet, zodat de inburgering en (arbeids-) participatie hand in hand gaan.

Duaal traject

Het duale traject combineert taalverwerving met thema’s die betrekking hebben op de arbeidsintegratie, zoals kennismaken, (vak) taal op de werkvloer, taken en werkzaamheden, solliciteren (beroepen, vacatures, CV), veilig werken en ziek melden).

Het programma wordt aangeboden met veel interactie, waarbij het Nederlands communiceren centraal staat, zoals rollenspel, het uitvoeren van praktijkopdrachten, memory spellen, het uitleggen en voordoen aan andere kandidaten, etc.

Praktijkgericht in een werkcontext

Tijdens de praktijkdag oefenen de deelnemers met het leren en begrijpen van werkinstructies, samen te werken, om te gaan met kritiek, materiaalkennis en kunnen ze kennis over de cultuur op de bedrijfsvloer opdoen. Hierbij worden opdrachten uitgevoerd, waarbij de kandidaat nuttige kennis en vaardigheden opdoet voor klussen/activiteiten in- en om het huis. Bijvoorbeeld: raam wassen, tuin(tje) doen, verven, lamp ophangen en aansluiten, kraan vervangen.

Resultaat

De GAP Academy & Leerbouwen biedt het “duaal werkfit” traject aan voor laaggeletterden/anderstaligen/inburgeraars/statushouders. Hierbij wordt taalverwerving gecombineerd met (toeleiding naar) arbeidsparticipatie. De deelnemer krijgt praktijkgerichte taalonderwijs, wordt daarnaast geactiveerd, doet werkervaring op en leert de Nederlandse bedrijfscultuur kennen. Door het duale karakter wordt de taal niet geïsoleerd aangeboden, zoals in het formele taalonderwijs, maar gekoppeld aan een context waarin het gebruikt kan worden. Daarmee zal het traject bijdragen aan de effectiviteit van het inburgeringsprogramma en de afstand verkleinen tussen de inburgeraar en de arbeidsmarkt. Voor nieuwkomers met talent en interesse in de bouw en de techniek kan het bieden van een toekomstperspectief tevens de motivatie verhogen, deze vervolg trajecten bieden we zelf aan. De richtingen groen en facilitair zullen gebeuren bij partner organisaties.  De uren die de kandidaat volgt in het duale traject tellen mee voor de participatie uren van de Z-route, zoals is vastgelegd in de Wet Inburgering 2021.

Indien de deelnemer affiniteit en aanleg heeft voor bouw en techniek, kan de deelnemer ook in-/doorstromen naar het reguliere voorschakeltraject, welke,  bij succesvol afronden, kan leiden tot uitstroom naar een (betaalde) baan eventueel in combinatie met een BBL opleiding of praktijkverklaring.

Aanbod

  • Duur van het traject. Voor het traject is er een passend aanbod samengesteld welke geschikt is voor deelnemers die over enige Nederlandse taalkennis beschikken (ongeveer vanaf A1 niveau) of redelijk Engels sprekend. Het duur van het traject is  ongeveer 12 weken en wordt gemiddeld twee tot 3 lesdagen per week aangeboden rondom de formele taallessen. Hierin willen we aansluiten bij de behoefte van de kandidaten.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen. De deelnemer ontvangt een werkkleding en werkschoenen.
  • Begeleiding en evaluatie. De project/trajectcoördinator doet een startgesprek bij de start van het traject en heeft een tussenevaluatie (bij 6 weken) en een eindgesprek met de contactpersoon van de gemeente. Indien de voortgang van het traject in gevaar komt, dan maakt de projectcoördinator een afspraak voor een gesprek met de deelnemer en opdrachtgever. Er zal een rapportage verstrekt worden. Hierin staan naast een beoordeling van de deelnemer, de presentie en de ontwikkelingspunten c.q. actiepunten.
  • Tevens wordt er bij de start van het traject een leervaardighedentest afgenomen. De leervaardighedentest van de GAP Academy is gebaseerd op het abstract en logisch welke zeer nauw verbonden is met intelligentie. Hiermee wordt gekeken naar het uitvoeren van abstracte taken die normaliter in een onderwijssetting worden aangeleerd, zoals bijvoorbeeld sorteren en ordenen, classificeren, maken van analogieën, reeksen aanvullen, en herkennen van en werken met abstracte symbolen en patronen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van figuren in plaats van taal en is
  • Hierdoor goed in te zetten voor anderstaligen of laaggeletterden in voorbereiding op een vervolg stap.